TRANG NHÀ Băng Đọc Âm Nhạc Băng Giảng Audio Băng Giảng Video Biên Khảo Bồ Đề Tâm Luận Bồ Tát Giới Luật Bồ Tát Truyện Đại Thừa Kinh Điển Mật TôngTịnh Độ Hình Ảnh Phim Ảnh Liên Kết

 

ENGLISH PAGE Bodhicitta Sastras Bodhisattva Silas Bodhisattva Stories Buddhist PicturesBuddhist MoviesMahayana Sutras Pure Land Vajrayana Other Works Preaching Audio Preaching Video Stories and Musics Links

 
Băng giảng Audio
 

 

Tỳ kheo Thích Pháp Chánh

 

 

 

Đại Thừa Tại Gia Bồ Tát Giới

Folder Link : http://www.megaupload.com/?f=V818R2Y4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Giới Thiệu Bồ Tát Địa Tạng

Folder Link : http://www.megaupload.com/?f=9XXQK0CF

(1) (2) (3) (4)

Phu Nhân Thắng Man

Folder Link : http://www.megaupload.com/?f=D4WDV6VU

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ

Folder Link : http://www.megaupload.com/?f=W05J1GGK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)

Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ Huyền Nghĩa

Folder Link : http://www.megaupload.com/?f=TFIGO4QX

(1.1) (1.2) (2.1) (2.2) (3.1) (3.2) (4.1) (4.2) (5.1) (5.2) (6.1) (6.2) (7.1) (7.2)

Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh

Folder Link : http://www.megaupload.com/?f=MIGY0LZ8

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73-Hết)

Tại Gia Bồ Tát Giới Giảng Lục
Giảng tại Tịnh Luật, 12/4/2011
(1) - (2) - (3)
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - 2010
Giảng tại Tịnh Luật 11-2010

Folder Link : http://www.megaupload.com/?f=UM0G1OX3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

 

Hướng dẫn download

 

 
Web-design by Thích Viên Tánh - Bồ Đề Tâm Học Hội - Bodhicitta Society 2006
Last Updated 06/09/2011